מס רכישה

 

מדרגות מס רכישה

מעודכן ב 16 בינואר 2023 (בתוקף עד 15 בינואר 2024)

 

רכישת דירה יחידה לתושב ישראל

1.    על חלק השווי שעד 1,919,155 ש"ח – לא ישולם מס
2.    על חלק השווי העולה על 1,919,155 ש"ח ועד 2,276,360 ש"ח – 3.5%
3.    על חלק השווי העולה על 2,276,360 ש"ח ועד 5,872,725 ש"ח – 5%
4.    על חלק השווי העולה על 5,872,725 ש"ח ועד 19,575,755 ש"ח – 8%
5.    על חלק השווי העולה על 19,575,755 ש"ח – 10%

רכישת דירה נוספת (דירה שאינה יחידה) או רוכש שאינו תושב ישראל (שלא מתגורר בארת לפחות 183 יום בשנה)

  • על חלק השווי שעד 5,525,070 שקל  – 8%
  • על חלק השווי העולה על 5,525,070 שקל  – 10%

 

רכישת דירה לעולה
בהתאם לתקנה 12 לתקנות מיסוי מקרקעין זכאי רוכש המוגדר כ"עולה" בהתאם להגדרה בתקנה, להקלה במס רכישה בעת רכישת בית מגורים או עסק וזאת לתקופה המתחילה בשנה לפני עלייתו לישראל ומסתיימת לאחר 7 שנים שלאחר עלייתו, לפי השיעורים שלהלן:

  • על חלק השווי שעד 1,902,945 ₪: 0.5%
  • על חלק השווי העולה על 1,902,945 ₪: 5%

 

רכישת נכסי מקרקעין בישראל שאינו דירת מגורים

מס רכישה עלה ב 1% ל 6% לגבי . יחד עם זאת, מי שרוכש יהא זכאי להחזר של 1% ממס הרכישה ובלבד שבתוך שנתיים התקבל היתר בניה לדירת מגורים. (ראה תקנות מיסוי מקרקעין רכישה (שבח ורכישה)( מס רכישה), התשע"ג 2013).


לעניין זה קובע התיקון כי החזקה בדירת מגורים שחלקו של הרוכש בה אינו עולה על שליש (לפני התיקון היה 25%) לא תובא בחשבון לעניין הגדרת "דירה יחדה".
כמו כן, נקבע כי תושב חוץ אשר בתוך שנתיים מיום הרכישה הפך לעולה חדש או תושב חוזר ותיק כמשמעותם בפקודת מס הכנסה יחשב לעניין זה כתושב ישראל ויהא זכאי לקבל את ההפרש במס הרכישה כאמור.


3. חישוב מס מיוחד במכירת דירות מגורים החל מיום 1 בינואר 2014

במקביל לצמצום הפטורים המוענקים למכירת דירות מגורים (כאמור להלן) קובע החוק כי החל מיום 1 בינואר 2014 (להלן: "יום המעבר") תחול נוסחת חישוב מיוחדת במכירת דירת מגורים אשר אינה פטורה ממס. על פי נוסחה זאת יהא השבח חייב במס בשיעור של 25% ואולם השבח אשר צמח עד ליום המעבר (לגבי דירות שנרכשו עד ליום המעבר) יהא פטור ממס. חלוקת השבח בין שתי התקופות תהא חלוקה ליניארית פשוטה על פי ימי ההחזקה בנכס. יודגש כי תחשיב זה יחול ללא הגבלה כלשהי על מספר הדירות אשר מחזיק המוכר או מספר הדירות שהוא מוכר, למעט בתקופה ביום 2014 ועד 2017 (להלן: "תקופת המעבר") אשר בה תחול הנוסחה לגבי שתי דירות בלבד.

לגבי דירות מגורים שזכויות בניה נוספות צמודות אליהן קובע החוק כי הפטור לא יחול על זכויות הבניה הנוספות.

4. פטורים המוענקים למכירת דירות מגורים

4.1 חוק ההסדרים משנה מהותית את היקף הפטורים אשר מוענקים למכירת דירות מגורים. מרבית ההוראות חלות החל מיום המעבר ועל כן, קיים חלון הזדמנויות של מספר חודשים אשר מחייבים היערכות נכונה למצב החדש לרבות זירוז מכירת דירות וכדו' במקרים מסוימים.
ראשית כל, מבטל החוק את הפטור למי שמחזיק יותר מדירת מגורים אחת בישראל וזאת החל מיום המעבר וקובע כי הפטור חל אך ורק על מי שמחזיק בדירת מגורים יחידה. מנגד קובע החוק נוסחת חישוב מיוחדת לגבי מי שמחזיק יותר מדירת מגורים אחת כאמור לעיל.

4.2 כמו כן, החוק מגביל (החל מיום המעבר) את הפטור גם לגבי מכירת דירת מגורים יחידה וקובע תקרת פטור על סך של 4.5 מיליון ₪.

4.3 יתרה מכך, הפטור יחול אך ורק על מי שהחזיק בדירה הנמכרת תקופה אשר עולה על שנה וחצי ולא מכר דירת מגורים אחרת בפטור זה בתקופה של שנה וחצי לפני המכירה.

4.4 לעניין זה קובע החוק כי מי שמחזיק בדירת מגורים שחלקו בה אינו עולה על שליש לא נחשב כמי שמחזיק דירת מגורים, לצורך הבדיקה אם הדירה שמכר היא דירתו היחיד (עד תיקון החוק נאמר 25% מדירה).

4.5 כמו כן, קובע החוק כי תושב חוץ לא יהא זכאי לפטור ממס לגבי מכירת דירת מגורים בישראל אלא אם אותו תושב חוץ מציג אישור רשמי מרשות המס במדינת מושבו אשר מוכיחה כי אין לו דירת מגורים במדינת מושבו.
הוראה זאת לגבי תושבי חוץ תחול החל מיום המעבר ועל כן, ראוי לתושבים כאמור לשקול במקרים מסוימים לזרז מכירת דירות מגורים אשר בכוונתם למכור.

4.6 החוק שימר את הפטור הקיים למי שמוכר שתי דירות ורוכש דירה חלופית במקומן ובלבד שהדירה החלופית נרכשה שנה לפני או אחרי מכירת הדירה השניה ובלבד ששווי שתי הדירות הנמכרות אינו עולה על 1,986 אלפי ₪, אך תיקן וקבע כי הפטור יחול רק אם במועד מכירת הדירה הראשונה בבעלותו דירת מגורים נוספת אחת בלבד.

4.7 החוק מאריך את תקופת הצינון שנדרשת ממוכר דירה אשר קיבל כמתנה את הדירה הנמכרת. היום החוק קובע כי הפטור במכירת דירת המגורים יחול רק אם חלפו 1-4 שנים (תלוי בנסיבות) מיום המכירה ליום מתן המתנה. החוק החדש קובע כי בכל מקרה נדרש מי שקיבל דירת מגורים במתנה לחכות תקופה של שלוש- ארבע שנים טרם יהא המוכר זכאי לפטור ממס. יודגש כי הארכת התקופה תחול, לכאורה, גם אם המתנה ניתנה עובר למועד אישור החוק. 

5. הוראת מעבר לגבי מכירת דירות מגורים

כעקרון הוראות תיקון החוק יחולו מיום 1 באוגוסט 2013 ואילך, אלא אם כן נקבע אחרת.

5.1 כאמור לעיל שינוי מהותי מתרחש החל מיום המעבר. אולם, החוק קובע הוראות מעבר לגבי התקופה אשר תסתיים ביום 31 בדצמבר 2017. הוראות המעבר חשובות ביותר ומסבוכות וחשוב מאד לקבל יעוץ מקצועי בעניין.
נזכיר שוב כי בתקופת המעבר תחול נוסחת החישוב המיוחדת אשר הוזכרה לעיל לגבי שתי דירות בלבד (על פי נוסחה זאת יהא זכאי המוכר לפטור ממס שצמח עד סוף שנת 2013). החוק לא רק שמגביל הוראה זאת לשתי דירות אלא מסייג אותה בתנאים אלו (במצטבר):
5.1.1 המוכר היה זכאי לפטור לפי סעיף 49 ב(1) לגבי דירה אחת לפחות (היינו שלא מכר בארבע השנים האחרונות דירה אחרת בפטור).
5.1.2 אם המוכר קיבל דירה במתנה- אזי ממועד קבלת המתנה ועד ליום המכירה חלפה תקופת הצינון בהתאם להוראות החוק עובר ליום המעבר (1-4 שנים תלוי בנסיבות).
5.1.3 המכירות אינן לקרוב.

5.2 על מכירת דירת מגורים מזכה בתקופת המעבר אשר אינה זכאית לנוסחת החישוב המיוחד כאמור לעיל, יחולו הוראות חישוב המס בנוסחם עובר ליום המעבר.

5.3 תיקון החוק קובע הוראה אנטי תכנונית לגבי מכירת דירת מגורים מזכה בתקופת המעבר, על ידי מוכר אשר קיבל את הדירה כמתנה פטורה ממס בתקופה מיום 1 באוגוסט 2013 ועד תום תקופת המעבר – במקרה זה יראו את נותן המתנה כאילו הוא המוכר לעניין סעיפים 5.1 ו- 5.2 לעיל.

5.4 עוד נקבע בהוראות המעבר כי בתקופת המעבר הפטור במכירת דירה יחידה כנוסחו לאחר התיקון לא יחול על מי שביום המעבר היתה לו יותר מדירת מגורים אחת.

6. ביטול הפטור ממס למתן מתנות לאחים

החוק החדש מבטל את הפטור ממס אשר מוענק היום למי שנותן מתנה לאח או אחות שלו. הפטור בוטל באופן מיידי. יחד עם זאת, הפטור ימשיך לחול לגבי נכסים אשר התקבלו במתנה מההורים או בירושה.

7. הקצאת מניות באיגוד מקרקעין תחויב במס רכישה

הקצאת מניות בחברה אשר מחזיקה בעיקר במקרקעין (ונופלת בגדר המונח "איגוד מקרקעין") תהא כפופה מעתה למס רכישה בידי בעל המניות אשר הוקצו לו מניות על ידי איגוד המקרקעין (אך תמשיך להיות פטורה ממס שבח בידי החברה ובעלי המניות הקיימים).

8. חלוקת רווחי שיערוך תחויב במס

על חברות נדל"ן להיזהר ולקחת בחשבון כי בהתאם להוראות החדשות חלוקת רווחים לבעלי המניות, אשר נבעו משערוך שוויו של נכס מקרקעין, יביא לתוצאת מס על פיה יראו בחברה כאילו מכרה את אותו נכס מקרקעין לפי שוויו החדש (דבר שיביא לחיוב במס שבח) ורכשה אותו מחדש (דבר שיביא לחיוב מס רכישה נוסף).

9. יוטל מס שבח בגין תשלום במזומן במכירת נכס אשר אינו דירת מגורים במסגרת פינוי בינוי.

צרו איתנו קשר
שם מלא:
טלפון:
דוא"ל:
מתעניין ב:
הערות:
צרו איתנו קשר
מישראל: 052-555-0495
מרוסיה: +972-52-555-0495
שם מלא:
טלפון:
דוא"ל:
מתעניין ב:
הערות: